Oranžové desatero pro Svitavy

S jakým programem jde do letošních komunálních voleb Česká strana sociálně demokratická ve Svitavách?

1. MODERNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA

 • Naším cílem je, aby z města neodcházeli mladí lidé, v jejichž rukou je další rozvoj města. Budeme se věnovat jejich potřebám i poté, co založí rodinu.
 • Maminkám umožníme nástup do práce zajištěním péče ve školkách.
 • Budeme pracovat na aktivnějším přístupu v péči o občany a seniory se zdravotním a mentálním postižením; budeme finančně podporovat organizace, které se péčí o ně zabývají.
 • Nedopustíme, aby péči, kterou zajišťují organizace města – Senior centrum a domov s pečovatelskou službou – město předalo do rukou soukromníků.
 • Budeme iniciovat snížení počtu výherních automatů a omezení provozní doby heren.

2. ZAMĚSTNANOST

 • Nedávná krize způsobila nárůst nezaměstnanosti, proto se i nadále musíme postarat o potřebnou pomoc těm spoluobčanům, kteří přišli o práci, i těm, kteří ji dlouhodobě najít nemohou.
 • Budeme motivovat zaměstnavatele, aby vytvořili vhodná pracovní místa.
 • Zatraktivníme podmínky pro podnikání, vyjdeme vstříc domácím podnikatelům a živnostníkům.
 • Zintenzivníme nabídku možnosti podnikání v průmyslové zóně, prohloubíme spolupráci s místními velkými podniky.

3. PÉČE O HANDICAPOVANÉ

 • Stejný přístup ke všem věkovým skupinám obyvatel nás vede i k aktivnějšímu přístupu péče o postižené občany a seniory.
 • Budeme pokračovat v účelném vynakládání finančních prostředků na činnost organizací zdravotně postižených občanů.
 • Při nové výstavbě podpoříme budování bezbariérových přístupů pro zdravotně postižené občany.

4. ZDRAVOTNICTVÍ

 • Prohloubíme spolupráci se svitavskou nemocnicí, součástí Nemocnice Pardubického kraje.
 • Založíme Nadační fond města na přístrojové vybavení nemocnice.

5. ŠKOLSTVÍ

 • Zajistíme rozvoj předškolního a základního školství ve městě.
 • Dle požadavků mladých rodin vybudujeme předškolní zařízení pro děti mladší dva roky.
 • Zasadíme se o udržení cenově dostupného a kvalitního systému školního stravování v základních a mateřských školách, kam vrátíme přípravu obědů.
 • Dle ekonomických možností města podpoříme financování platů pedagogických pracovníků školních družin, základní umělecké školy, pracovníků domů dětí a mládeže.
 • Ve spolupráci s Pardubickým krajem podpoříme zavádění psychologů do základních škol.
 • Podpoříme větší sepětí a propojení základních a středních škol se zaměstnavatelskými subjekty ve Svitavách.
 • Nabídneme pomoc při čerpání a využité prostředků z evropských fondů na modernizaci škol a jejich vybavení
 • Ve spolupráci s Pardubickým krajem budeme usilovat o udržení oborové nabídky středních škol ve Svitavách, případné jejich rozšíření o nové požadované obory zaměstnavatelů svitavského regionu

6. KULTURA

 • Zasadíme se o trvalé převedení Svitavského betlému do majetku Svitavského muzea a prohlášení za kulturní památku. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Pardubickým krajem zajistíme finanční prostředky na jeho zrestaurování.
 • V grantových programech podpoříme další rozvoj Městského muzea a kina, multifunkčního domu Fabrika a všech míst k navazování společenských kontaktů a pro trávení volného času mladých lidí.
 • Podpoříme rozvoj cestovního ruchu, který přinese i zvýšení ekonomické prosperity města.

7. BYDLENÍ

 • Výši nájemného v nemovitostech, které patří městu, budeme podporovat na únosné úrovni.
 • Budeme hledat další možnosti pro startovací bydlení mladých rodin.

8. FUNGUJÍCÍ DOPRAVA

 • Bez výstavby rychlostních komunikací R35 a R43 nemůže dojít ke zlepšení dopravní situace ve Svitavách.
 • Kromě vybudování další části chodníku musíme zajistit i další pokračování rekonstrukce v ulici Zadní v Lačnově, který nejvíce trpí zvýšeným provozem zejména kamionové dopravy.
 • Na počátku této snahy podporujeme návrh na umožnění průjezdu Lačnovem pouze v jednom směru – od benzinové pumpy k budově policie ČR.

9. SPORT A VOLNÝ ČAS

 • „Sport do každé rodiny“ – budeme podporovat veškeré sportovní aktivity ve městě, které bylo pro rok 2015 vyhlášeno Městem sportu.
 • Zasadíme se o převedení sportovní haly z majetku Pardubického kraje do majetku města.
 • Podpoříme sport a všechny pohybové aktivity nejen pro děti, mládež, ale i širokou veřejnost stálým zkvalitňováním veškerého sportovního zázemí.
 • Trvalou budeme finančně podporovat činnost trenérů a dalších lidí, kteří se věnují sportovním aktivitám dětí a mládeže.
 • Vyvineme aktivity k získání finančních prostředků na zakoupení nafukovací haly v návaznosti na svitavský stadion.
 • „Méně kriminality dětí a méně dětí na ulici“ je naše základní motto podpory všech volnočasových aktivit.

10. OTEVŘENÁ KOMUNIKACE

 • Naším záměrem bude i nadále mluvit s občany o běžných I ožehavých otázkách.
 • Budeme chtít znát názor veřejnosti na rozhodování radnice a ještě více rozvinout oboustrannou komunikaci.
 • Budeme pokračovat v kulatých stolech k aktuální problematice.