Výlet Klubu seniorů Svitavy

V pátek 21.10.2016 se uskutečnil výlet KS Svitavy do Moravské Třebové. Zúčastnilo se ho 10 seniorů /někteří se omluvili z důvodu pracovních nebo nemoci/.Jako hosté se zúčastnily i 3 členky SDŽ Moravská Třebová. Nejprve jsme navštívili pana starostu JUDr. Miloše Izáka na radnici. Provedl nás malou i velkou zasedací místností a obřadní síní, podal výklad o historii. Následovala prohlídka zámku, kde jsme absolvovali 2 okruhy – „Poklady Moravské Třebové“ a „Mučírnu“. Zastavili jsme se i u „Brány času“, kde začíná“ Stezka k baroku“. Na závěr jsme poobědvali v Třebovské restauraci a pobesedovali.

Předsedkyně OV KS Svitavy Milada Horáková.

 

 

=

Naše kandidátka č. 1 za okres Svitavy do krajských voleb JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph. D. na besedě s ministrem Milanem Chovancem 4.10.2016 v Pardubicích.

Kunětická devítka.

JUDr. Ing. Lenka Jurošková naše kandidátka č. 1 do krajského zastupitelstva za okres Svitavy nás úspěšně reprezentovala v běhu kolen Kunětické hory v Pardubicích, kde se umístila ve své kategorii na 3 místě. Blahopřejeme!!!

Nová právní úprava spotřebitelského úvěru

Dluhy se stávají stále více součástí běžného života domácností. Z nedávno zveřejněných údajů České národní banky vyplývá, že dluhy českých domácností v červenci 2016 vzrostly o 8,8 miliard korun více než v měsíci předchozím. Meziročně se pak dluhy zvýšily o 82 miliard korun. Nový zákon o spotřebitelském úvěru, který bude účinný od 1.12.2016, reaguje i na tuto skutečnost. Cílem nového zákona je řešit zejména závažné a systémové nedostatky v sektoru nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů. Tyto nedostatky souvisí s nekalými obchodními praktikami a neodborným poskytováním úvěrů, což má značné negativní následky pro jednotlivce i pro celou společnost. Zákon o spotřebitelském úvěru se vztahuje na úvěry poskytnuté spotřebitelům jak nebankovními společnostmi, tak i bankami. Nová úprava pokrývá uceleně všechny typy spotřebitelských úvěrů – hotovostní úvěry, hypotéky či nákupy zboží na splátky.

Zákon o spotřebitelském úvěru přinese novinky v několika oblastech, a to mj. v omezení sankcí za pozdní splátku úvěrů, otázce předčasného splacení úvěru bez vysokých nákladů, posílení odpovědnosti věřitele za poskytnutí úvěru či zvýšení požadavků na nebankovní poskytovatele úvěrů.

K oblasti sankcí za pozdní splátku úvěrů lze uvést, že v současnosti neexistuje legislativní omezení sankcí, smluvních pokut. Zákon nově garantuje maximální možné sankce za pozdní splátku úvěru. Lidem tak přináší jistotu, že se nedostanou ze dne na den do existenčních problémů. V případě smluvní pokuty je stanoven nejen denní strop, ale i celkový strop.

Dále předčasné splacení úvěru je upraveno v duchu zásady, že splacení úvěru nesmí být trestem, a proto zákon stanoví právo spotřebitele splatit svůj dluh kdykoliv s tím, že poskytovatel úvěru bude mít nárok pouze na účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením objektivně vzniknou a ne žádné jiné. Zákon zároveň pamatuje na to, že se spotřebitel může dostat do těžkých životních situací (jako dlouhodobá nemoc, invalidita), které opravňují splacení úvěrů zcela zdarma. Vedle toho bude mít spotřebitel možnost jednou ročně splatit 25 % dlužné částky zcela zdarma.

Posílení odpovědnosti věřitele za poskytnutí úvěru vychází ze skutečnosti, že úvěr by měl být poskytnut pouze spotřebiteli, který jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet, což je poskytovatel úvěru povinen posoudit. Pokud poskytovatel úvěruschopnost neposoudí, je v zákoně zakotveno, že smlouva o úvěru je neplatná a spotřebitel bude splácet poskytnutou jistinu (bez úroků a jiných poplatků) podle svých možností.

Další oblastí, na kterou se nová úprava zaměřuje, je zvýšení požadavků na nebankovní subjekty podnikající v oblasti úvěrů. Dosud stačí živnostenské oprávnění, a proto může poskytování úvěrů vykonávat prakticky kdokoliv. Nově budou muset tyto subjekty získat licenci od České národní banky a budou podléhat dohledu ze strany této instituce. Zákon nově stanoví požadavky, které musí poskytovatel splňovat, jedná se o požadavek na základní kapitál, průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů či požadavek bezúhonnosti a odbornosti.

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že nový zákon o spotřebitelském úvěru významně přispěje k ochraně spotřebitelů.

JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D

náměstkyně ministra financí

 

Kandidáti do krajského zastupitelstva okresu Svitavy s lídrem kandidátky hejtmanem Martinem Netolickým

Představuji spolupracovníky, podporovatele a snad i budoucí kolegy. Kandidátka ČSSD není plná kovaných straníků, ale jsme podporováni řadou osobností v našem kraji. Někteří podporu projevili osobní kandidaturou za sociální demokracii, jiní podporují osobně pomocí v kampani. Je mi velkou ctí, že mezi námi jsou Petr Fiala (úspěšný starosta Letohradu), starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje Josef Bidmon, primář ORL a náměstek ředitele Orlickoústecké nemocnice Josef Hájek, a další. I u nás jsou starostové, místostarostové, krajští zastupitelé, komunální politici, lékaři, učitelé,…

MO ČSSD Březová nad Svitavou považuje situaci na radnici za zcela neúnosnou.

MO ČSSD Březová nad Svitavou zaznamenala   pokus   radních   vytvořit   „zdání“,   že   ČSSD   je prostřednictvím pana Staňka součástí jakési tiché koalice. 

Ne vážení. Vysíláme občanům Březové jasné sdělení. ČSSD v Březové není a nikdy nebude členem koalice se současnou  garniturou na radnici. Jsme v čisté opozici a tak to i zůstane až do příštích voleb.

Aby nebylo nejmenších pochyb o naší pozici vůči současné radnici, rozhodli jsme se nejprve zamést si u vlastních dveří.

Jediným zástupcem ČSSD  v zastupitelstvu byl nestraník, pan Jaromír Staněk. Jeho rozhodnutí přijmout členství v radě města jsme od začátku považovali za problematické, neboť   ČSSD   není   členem   koalice,   která   vládne   na   radnici.   Pan   Staněk   byl   na   tuto   skutečnost opakovaně   upozorněn   a   žádán,   aby   své   členství   v radě  města ukončil.   Bohužel marně.  

Po podrobném vyhodnocení působení pana Staňka za dosavadní období jsme došli k závěru, že  jeho způsob  jednání, osobní zájmy a především podpora koalice na radnici poškozují zájmy ČSSD. Pan Staněk nejen, že neprosazuje náš volební program k čemuž se zavázal, ale přímo a aktivně se podílí na činnosti současné radnice, což je pro MO ČSSD Březová nad Svitavou  zcela nepřijatelné.

Z toho důvodu jsme se rozhodli, že MO ČSSD Březová nad Svitavou ke dnešnímu dni končí spolupráci s panem Staňkem a nadále nepovažuje pana Jaromíra Staňka za zástupce ČSSD v Zastupitelstvu města Březová nad Svitavou. Pan Staněk byl vyzván, aby složil mandát a odstoupil ze zastupitelstva.

Touto cestou se také omlouváme našim voličům v našem městě.

MO ČSSD Březová nad Svitavou

Vážený pane,

na členské schůzi MO ČSSD v Březové nad Svitavou konané dne 20. 6. 2014 jste byl schválen jako kandidát za ČSSD na její kandidátní listině do zastupitelstva města Březová nad Svitavou. Následně jste byl v komunálních volbách konaných ve dnech 10.10 až 11.10 2014 do tohoto zastupitelstva zvolen.

Než jste byl zařazen na kandidátku MO ČSSD, byl jste podrobně seznámen s volebním programem ČSSD a s cíli, které hodláme v našem městě prosazovat. S tímto programem jste bezvýhradně souhlasil. Bohužel v průběhu výkonu Vašeho mandátu jste se dopustil a stále dopouštíte přehmatů, které jsou v příkrém rozporu nejen s postoji ČSSD, ale především s tímto programem. Na tyto Vaše pochybení jste byl na schůzích MO ČSSD opakovaně upozorněn, avšak ke zlepšení vaší práce nedošlo.

Za této situace, kdy nejste ochoten s MO ČSSD spolupracovat a prosazovat její volební program v zastupitelstvu města, přijala MO ČSSD v Březové nad Svitavou na své schůzi konané dne 15.7.2016 následující Usnesení.

MO ČSSD v Březové nad Svitavou vyzývá Jaromíra Staňka, bytem Pražská Březová nad Svitavou, aby ve smyslu § 55 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb. (zákona o volbách do zastupitelstev obcí) s okamžitou platností rezignoval na člena zastupitelstva města Březová nad Svitavou.

Dnem doručení tohoto dopisu přestáváte být zástupcem ČSSD  v zastupitelstvu města Březová nad Svitavou a ČSSD nenese za vaše další konání žádnou odpovědnost. Očekáváme, že na mandát, který jste získal na kandidátce ČSSD rezignujete na nejbližším zasedání zastupitelstva města Březová nad Svitavou.

V Březové nad Svitavou dne 26.8.2016

 
……………………………………………….

Lukáš Baránek, MO ČSSD v Březové nad Svitavou

Miloš Horáček,  předseda OVV ČSSD Svitavy

Zahájení předvolební kampaně ČSSD v Pardubickém kraji.

Ve čtvrtek  25. srpna 2016 zahájil lídr kandidátní listiny do krajského zastupitelstva Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický předvolební kampaň.

Odstoupení paní Pernicové z krajské kandidátky.

 

Původně jsem nechtěl na odstoupení paní Pernicové z naší krajské kandidátky reagovat. Nicméně rozhořčení v naší členské základně je tak silné, že jsem se rozhodl lživá tvrzení paní Pernicové okomentovat.

Zdůvodnění jejího odstoupení z kandidátky, které uveřejnila v médiích, nese jak prvky melodramatu, tak konspirační teorie. Pro milovníky obou žánrů jistě zajímavé. Pro nás členy ČSSD, kteří jsme se od prvopočátku podíleli na tvorbě kandidátky, urážka.

Přímo se nabízí otázka. Proč odstupuje zrovna nyní, týden před zahájením volební kampaně, když kandidátka byla Krajským výborem ČSSD schválena již v prosinci 2015? Proč neodstoupila rovnou ve chvíli, kdy bylo jasné její pořadí na kandidátce? Záhada.

Paní Pernicová se cítí nedoceněná. Ptám se. Jakpak by se podle paní Pernicové asi měli cítit ti, kteří jsou na kandidátce za ní, nebo na tzv. nevolitelných místech, nebo ti, kteří zdarma celá léta  pro ČSSD pracují? Takové chování nelze nazvat jinak, než projevem neúcty a arogance ke členům ČSSD i voličům.

Pád z politického piedestalu paní Pernicové je však mnohem prozaičtější a odehrál se plně v její vlastní režii. Má i svou definici. Pocit nadřazenosti a vlastní nenahraditelnosti.

Tedy žádná konspirace, žádné politické intriky a už vůbec ne její zdravotní indispozice.

Přitom politická kariéra paní Pernicové začala velmi slibně a její první volební období bylo hodnoceno voliči i ČSSD pozitivně. Proto také byla na krajské kandidátce v roce 2012 zcela právem na třetím místě.

Zvrat nastal v roce 2013, kdy její nepromyšlená rozhodnutí v politice školství způsobila prudký odpor v občanské i odborné veřejnosti. Místo aby si uvědomila své chyby a snažila se je napravit, uchýlila se k dramatický gestům a personálním přehmatům. Naštěstí přišel na poslední chvíli rasantní zásah hejtmana Martina Netolického, který její přehmaty v oblasti školství zastavil.

Místo sebereflexe ale přišlo od paní Pernicové napadání a nulová komunikace. I přes to byla v komunálních volbách ve Svitavách, jejím domovském městě, zařazena na třetím místě kandidátky.

Výsledek. Jedním slovem debakl. Voliči vystavili paní Pernicové účet a dali preferenční hlasy kandidátům na dalších místech kandidátky ČSSD. Do zastupitelstva se nedostala.

Kdopak asi zmanipuloval Svitavské voliče?

Říkám bez obalu. Paní Pernicová se sama zbavila neotřesitelné pozice okresní jedničky do krajských voleb, o kterou by při normálním, rozumném a odpovědném chování nemohla nikdy přijít. Okresní konference tajnou volbou delegátů rozhodla o pořadí našich kandidátů na krajskou kandidátku a KVV tento návrh rovněž tajnou volbou schválil. Pořadí navíc potvrdilo i korespondenční hlasování celé členské základny v kraji.

A to je skutečný konec příběhu paní Pernicové.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy