XXVI. ples ČSSD Moravská Třebová

V sobotu 4. února 2017 pořádala místní organizace ČSSD společně s Okresním výborem ČSSD Svitavy již 26. ples. Na plese nechyběl poslanec MUDr. Pavel Havíř ani senátor Mgr. Radko Martínek a další hosté.

Krajská konference ČSSD 26.11.2016 v Sezemicích.

Vážení přátelé,

krajská konference pro nás, ale i pro ostatní okresy kraje skončila velkým úspěchem. Podařilo se zastavit trend, který okresy rozděloval a podařilo se nám znovu nastolit partnerské vztahy založené na principu rovný s rovným.

Průběh posledních 18 měsíců nám jasně ukázal, jaké úsilí a jakou cenu jsme museli zaplatit. Přátelství a zejména důvěra se nerodí v politice snadno a o to cennější je fakt, že se nám to společným úsilím a nyní již ve shodě s přáteli z Pardubic podařilo. Děkuji vám

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

Okresní konference Klubu seniorů ve Svitavách.

Ve středu 23. listopadu 2016 se v salonku restaurace Astra ve Svitavách sešli členové klubu seniorů, aby si zvolili své zástupce ve vedení na další dva roky. Konferenci navštívilo několik hostů, mezi kterými byli: Radko Martínek – senátor za volební obvod Svitavy, Pavel Havíř – poslanec za okres Svitavy a Petra Hořínková Dvorská – předsedkyně Sociálně demokratických žen za okres Svitavy. Ve funkci předsedkyně klubu bude pokračovat další dva roky Milada Horáková, dále byli zvolení zástupci výboru na okresní úrovni a krajské úrovni a také delegáti krajské a celostátní konference klubu seniorů.                                                                                         Poslanec Pavel havíř a senátor Radko Martínek pohovořili o situaci v dolní a horní parlamentní komoře a zodpovídali otázky seniorů.

 

Okresní konference ČSSD Svitavy.

V sobotu 12. listopadu 2016 se v Koclířově konala okresní konference ČSSD. Předsedou     Okresního výkonného výboru ČSSD byl na další dva roky zvolen Miloš Horáček. Konference se také zúčastnila řada hostů mezi nimiž nechyběl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, náměstkyně ministra financí Lenka Dupáková, předseda Okresního výkonného výboru v Ústí nad Orlicí Milan Fajfr, člen Krajské kontrolní komise ČSSD Josef Miláček. Mezi delegáty pak nechyběl poslanec Pavel Havíř a senátor Radko Martínek. Velký dík patří členům místní organizace ČSSD Koclířov za pomoc při přípravě a organizaci konference.

Okresní konference sociálně demokratických žen Svitavy.

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se na sekretariátě Okresního výkonného výboru ČSSD konala konference sociálně demokratických žen. Ženy si opět po dvou letech volily své zástupkyně jak na okresní úrovni tak na krajské a celostátní. Novou okresní předsedkyní žen byla zvolena            Mgr. Petra Hořínková Dvorská.

Výlet Klubu seniorů Svitavy

V pátek 21.10.2016 se uskutečnil výlet KS Svitavy do Moravské Třebové. Zúčastnilo se ho 10 seniorů /někteří se omluvili z důvodu pracovních nebo nemoci/.Jako hosté se zúčastnily i 3 členky SDŽ Moravská Třebová. Nejprve jsme navštívili pana starostu JUDr. Miloše Izáka na radnici. Provedl nás malou i velkou zasedací místností a obřadní síní, podal výklad o historii. Následovala prohlídka zámku, kde jsme absolvovali 2 okruhy – „Poklady Moravské Třebové“ a „Mučírnu“. Zastavili jsme se i u „Brány času“, kde začíná“ Stezka k baroku“. Na závěr jsme poobědvali v Třebovské restauraci a pobesedovali.

Předsedkyně OV KS Svitavy Milada Horáková.

 

 

=

Naše kandidátka č. 1 za okres Svitavy do krajských voleb JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph. D. na besedě s ministrem Milanem Chovancem 4.10.2016 v Pardubicích.

Kunětická devítka.

JUDr. Ing. Lenka Jurošková naše kandidátka č. 1 do krajského zastupitelstva za okres Svitavy nás úspěšně reprezentovala v běhu kolen Kunětické hory v Pardubicích, kde se umístila ve své kategorii na 3 místě. Blahopřejeme!!!

Nová právní úprava spotřebitelského úvěru

Dluhy se stávají stále více součástí běžného života domácností. Z nedávno zveřejněných údajů České národní banky vyplývá, že dluhy českých domácností v červenci 2016 vzrostly o 8,8 miliard korun více než v měsíci předchozím. Meziročně se pak dluhy zvýšily o 82 miliard korun. Nový zákon o spotřebitelském úvěru, který bude účinný od 1.12.2016, reaguje i na tuto skutečnost. Cílem nového zákona je řešit zejména závažné a systémové nedostatky v sektoru nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů. Tyto nedostatky souvisí s nekalými obchodními praktikami a neodborným poskytováním úvěrů, což má značné negativní následky pro jednotlivce i pro celou společnost. Zákon o spotřebitelském úvěru se vztahuje na úvěry poskytnuté spotřebitelům jak nebankovními společnostmi, tak i bankami. Nová úprava pokrývá uceleně všechny typy spotřebitelských úvěrů – hotovostní úvěry, hypotéky či nákupy zboží na splátky.

Zákon o spotřebitelském úvěru přinese novinky v několika oblastech, a to mj. v omezení sankcí za pozdní splátku úvěrů, otázce předčasného splacení úvěru bez vysokých nákladů, posílení odpovědnosti věřitele za poskytnutí úvěru či zvýšení požadavků na nebankovní poskytovatele úvěrů.

K oblasti sankcí za pozdní splátku úvěrů lze uvést, že v současnosti neexistuje legislativní omezení sankcí, smluvních pokut. Zákon nově garantuje maximální možné sankce za pozdní splátku úvěru. Lidem tak přináší jistotu, že se nedostanou ze dne na den do existenčních problémů. V případě smluvní pokuty je stanoven nejen denní strop, ale i celkový strop.

Dále předčasné splacení úvěru je upraveno v duchu zásady, že splacení úvěru nesmí být trestem, a proto zákon stanoví právo spotřebitele splatit svůj dluh kdykoliv s tím, že poskytovatel úvěru bude mít nárok pouze na účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením objektivně vzniknou a ne žádné jiné. Zákon zároveň pamatuje na to, že se spotřebitel může dostat do těžkých životních situací (jako dlouhodobá nemoc, invalidita), které opravňují splacení úvěrů zcela zdarma. Vedle toho bude mít spotřebitel možnost jednou ročně splatit 25 % dlužné částky zcela zdarma.

Posílení odpovědnosti věřitele za poskytnutí úvěru vychází ze skutečnosti, že úvěr by měl být poskytnut pouze spotřebiteli, který jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet, což je poskytovatel úvěru povinen posoudit. Pokud poskytovatel úvěruschopnost neposoudí, je v zákoně zakotveno, že smlouva o úvěru je neplatná a spotřebitel bude splácet poskytnutou jistinu (bez úroků a jiných poplatků) podle svých možností.

Další oblastí, na kterou se nová úprava zaměřuje, je zvýšení požadavků na nebankovní subjekty podnikající v oblasti úvěrů. Dosud stačí živnostenské oprávnění, a proto může poskytování úvěrů vykonávat prakticky kdokoliv. Nově budou muset tyto subjekty získat licenci od České národní banky a budou podléhat dohledu ze strany této instituce. Zákon nově stanoví požadavky, které musí poskytovatel splňovat, jedná se o požadavek na základní kapitál, průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů či požadavek bezúhonnosti a odbornosti.

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že nový zákon o spotřebitelském úvěru významně přispěje k ochraně spotřebitelů.

JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D

náměstkyně ministra financí